Jučer, 24. travnja u 17 sati u obnovljenim prostorijama Zgrade političkih stranaka, održana je 18. sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića na kojoj su usvojene sve točke dnevnoga reda.

Na početku je gradonačelnik Milan podnio Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za period od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine koje je usvojeno većinom glasova.

Najžustrija rasprava odnosila se na drugu točku dnevnoga reda – Izvješća o radu davatelja usluge skupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada Čistoće Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2018. godinu koje je predstavio direktor Željko Mordžin. Direktor je rekao da nema povratnu informaciju od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti o apliciranju za nabavu vozila za odvojeno prikupljanje otpada. Njegovo izlaganje oštro je kritizirao gradonačelnik govoreći da direktor kao i obično, bubne glupost i ostane živ. Gradonačelnik je rekao da je imao povratnu informaciju, ali je nije imao potrebe prenijeti direktoru. Njihov način komunikacije kritizirali su vijećnica Katarina Taslak (MOST) i vijećnik Siniša Bebić (HSU).

Većinom glasova usvojeno je i Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom na području grada Metkovića za 2018. godinu.

Jednoglasno je usvojeno Izvješće o provedbi Programa potpora u poljoprivredi na području grada Metkovića za 2018. godinu. Dodijeljeno je približno 217 tisuća kuna ili 80% planiranih sredstava temeljem dva javna poziva raspisana tijekom 2018. godine.

Jednoglasno je usvojen i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o financiranju nabave medicinske opreme za Dom zdravlja Metković. Za navedene predmete sufinanciranja Grad će izdvojiti približno 300 tisuća kuna: transkutani bilirubinometar, hematološki analizator, reagensi za hematološki analizator, dva CRP analizatora, potrošni materijal za 100 CRP testova i transportni inkubator s prijenosnim pulsnim oksimetrom. Osim toga, gradonačelnik je najavio sufinanciranje vozila hitne pomoći i osiguravanje uvjeta za ponovni rad laboratorija.

Jednoglasno je usvojena i točka kojom je dopunjen dnevni red, a odnosi se na Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Metkoviću, a odnosi se na produljeni rad vrtića i nova radna mjesta (kineziolog, edukator-rehabilitator) zbog provođenja projekta Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem vrtiću Metković.  

Vijećnička pitanja na kraju sjednice postavili su:

  • vijećnica Katarina Taslak o kaznenoj prijavi protiv bivšeg, tj. sadašnjeg direktora Čistoće Metković d.o.o. zbog zlouporabe ovlasti i o plaćanju članarina djece koje treniraju u klubu Metković Mehanika
  • vijećnik Stipo Gabrić Jambo iznio je problematiku o načinu dobivanju sredstava za potpore u gospodarstvu na području grada Metkovića.