Nedavno je objavljena vrlo vrijedna knjiga Metkovke Perine Vukše Nahod Slivanjski govori: fonologija i mrfologija. To je velika stvar za Neretvu i metkovsku podružnicu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje jer je ovo druga jezikoslovna monografija (nakon Vidovićeve Zažapske onomastike) i prva otkad je osnovana podružnica.

Nama je zadovoljstvo reći da je Perina sve do nedavno objavljivala za našem portalu vrlo čitanu kolumnu Pisama babe Ivke iz Neretve za koja možemo reći da će ih još biti…

U knjizi se na temelju višegodišnjega terenskog istraživanja donosi fonološki i morfološki opis slivanjskih govora Slivna Ravnoga, Mihalja, Blaca i Podgradine u Neretvanskoj krajini. Riječ je o novoštokavskim govorima koji pripadaju istočnohercegovačkomu dijalektu, njegovu slivanjsko-zažapskom govornom tipu.

Ti su govori unatoč međunarječnim i međudijalektnim dodirima i specifičnostima do danas ostali na marginama dijalektološkoga zanimanja te ova knjiga predstavlja prvi suvremeni opis fonologije i morfologije skupine govora koji pripadaju istočnohercegovačkomu dijalektu.

Dio je knjige posvećen akcentološkoj obradi prikupljene građe. Donosi se iscrpan pregled sinkronijskih naglasnih paradigma promjenjivih vrsta riječi te akustički prikaz naglasaka, što je i prvi takav opis kojega hrvatskog novoštokavskog (i)jekavskoga govora. Tim su se konkretnim fonetskim analizama omogućila i daljnja sociofonetska istraživanja hrvatskih mjesnih govora.

Kombiniranjem tradicionalnih temelja te dodavanjem vlastitih i recentnih pristupa, ovo djelo pruža suvremen model pristupa i obrade dijalektološke građe. U njemu će i domaći i strani jezikoslovci koje zanima akcentuacija pronaći precizne i nezaobilazne podatke, a bibliografija štokavskih govora obogaćena je za vrijedno i važno djelo.

Rezultat slika za Perine Vukše Nahod knjigePerina Vukša Nahod je rođena je 22. travnja 1982. u Metkoviću, gdje je završila jezičnu gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i fonetiku godine 2006. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2006. do 2008. bila je lektorica na Hrvatskoj radioteleviziji i u izdavačkoj kući Masmedia te profesorica hrvatskoga jezika na Andragoškome učilištu Zvonimir. U Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje radi od 2008. kao znanstveni novak na projektu Digitalna obradba hrvatske narječne građe pri Odjelu za dijalektologiju. Iste je godine upisala poslijediplomski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu u Rijeci te doktorirala u ožujku 2014. s temom Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja. U srpnju 2014. izabrana je u suradničko zvanje poslijedoktoranda, a u travnju 2015. u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika.

Područja su njezina interesa dijalektologija, akcentologija, frazeologija, leksikografija i terminologija.